X
X
X
X

Alan Adı Hizmet Sözleşmesi

HomepageAlan Adı Hizmet Sözleşmesi

Alan Adı Hizmet Sözleşmesi

ALANADI HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar.

Bir tarafta; “Gölbaşı Mah Aslan Sk No:20 D:1 Ortaca/Muğla PK:48600" adresinde mukim (Ortaca VD, 67648055540 Vergi nolu) Hakan Şenyüz e-ticaretim.net (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’e ait web sitesi “www.e-ticaretim.net” (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları hükümleri geçerli olacaktır.
MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

2. Konu ve Kapsam

Bu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi’nin bir parçası olarak Taraflar arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar.

MÜŞTERİ; işbu sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Sözleşmesi ve Genel Kullanım Koşulları’nı da bu sözleşme ile ayrılmaz bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ile HİZMET SAĞLAYICI’nın zaman zaman web sitesi üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

MÜŞTERİ; gerek HİZMET SAĞLAYICI gerekse Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlıdır. MÜŞTERİ; ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından zaman zaman yayınlanabilecek bütün kural ve politikalara uymakla yükümlüdür.

3. Bir Alan Adının Seçilmesi

MÜŞTERİ; yaptığı sorgulama sırasında bir alan adının almaya uygun olduğunun belirtilmesine rağmen, HİZMET SAĞLAYICI söz konusu alan adının alınabilmesini garanti etmez.

MÜŞTERİ; alan adı tescilinin ve bunu kullanmayı düşündüğü biçimin, bir üçüncü şahsın yasal haklarını ihlal etmediğini ve alan adını hiçbir yasadışı amaç için tescil ettirmediğini ve asla böyle bir amaç için kullanılmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Ücretler

MÜŞTERİ, aldığı hizmetler ile ilgili olarak HİZMET SAĞLAYICI’ya arzu edilen alan adı tescilinin veya yenilemesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili hizmet ücretlerini ödemeyi kabul etmektedir. İşbu sözleşme kapsamında ödenecek ücretlerin hiçbiri, alan adı tescilinin ilgili tescil süresi sona ermeden önce askıya alınması, iptal edilmesi veya devredilmesi halinde iade edilemez.

MÜŞTERİ;
(a) tescil işleminin gerektirdiği belirli güncel, tam ve tutarlı bilgileri temin etmeyi (bu tür tüm bilgiler “Hesap Bilgileri” olarak anılacaktır) ve (b) bu Hesap Bilgilerini güncel, tam ve doğru

durumda tutmak için gerekli görülen şekilde temin etmeyi ve güncellemeyi kabul eder. MÜŞTER; Hesap Bilgileri’nin ve başvuru sırasında belirtilen diğer tüm açıklamaların doğru, tam ve eksiksiz olduğunu beyan etmektedir. Yetkili tescil kuruluşu, şu durumlarda MÜŞTERİ’nin alan adı tescilini önceden bildirimde bulunmaksızın ve derhal hüküm ifade edecek şekilde iptal/feshetme hakkını saklı tutmaktadır:
(i) sizin veya temsilcinizin sunduğu bilgilerin yanlış, tutarsız, eksik, güvenilmez, yanlış yönlendirici veya başka bir şekilde gizli olması veya
(ii) Hesap Bilgilerinizi doğru, güncel, tam, tutarlı ve güvenilir şekilde tutmamanız. Böyle bir ihlal/fesih halinde HİZMET SAĞLAYICI veya tescil kuruluşu herhangi bir para iadesinde bulunmayacaktır.

5. Alan Adı Süre Uzatımları

Alan adları sınırlı bir süre için tescil edilmektedir. MÜŞTERİ’nin alan adını zamanında yenilememesi halinde tescili sona erecek olup, HİZMET SAĞLAYICI kendi insiyatifi ile tescili sürdürmeye ve alan adını kendi hesabımında tutmaya, tescili silmeye veya bir üçüncü şahsa satmaya karar verebilir. MÜŞTERİ; bir alan adı ile ilgili haklarının ve menfaatlerinin tescilin sona ermesi ile birlikte sona erdiğini ve tescili sona eren tüm alan adlarının bir üçüncü şahıs tarafından tescil ettirilebileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Bir alan adı MÜŞTERİ'ye tahsis edildiği zaman (müşteri adına kayıt olduğu zaman) adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı ancak iki şekilde olabilir; a) MÜŞTERİ otomatik ödeme talimatı verdiğinde ve tahsilat gerçekleştiğinde, b) MÜŞTERİ kontrol panelinden ya da HİZMET SAĞLAYICI’nın müşteri hizmetleri birimini arayarak alan adının süresini uzattığında ve akabinde bu süre uzatımına ilişkin tahsilat gerçekleştiğinde. Bunun dışındaki haller için HİZMET SAĞLAYICI alan adı süre uzatımı bakımından MÜŞTERİ’ye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Herhangi bir nedenle HİZMET SAĞLAYICI’nın, alan adına ilişkin bedelin ödemesini alamaması halinde MÜŞTERİ alan adı kaydı sona erecektir.

Alan adı süresi uzatımı; tahsis süresi sona ermeden ya da sona erdikten sonraki 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilmelidir. Söz konusu süre bitiminde MÜŞTERİ’nin alan adı tahsis

süresini uzatmaması halinde, devam eden 15 gün içerisinde alan adı tahsis ücretine ek olarak alan adı geri alım ücreti ödeyerek alan adını geri alması mümkündür (alan adını geri alma ücreti, alan adının uzantısına göre değişebilen bir ücrettir). Ancak bu süre içerisinde de MÜŞTERİ’nin alan adını geri almaması halinde, ilgili alan adı silinmek üzere işaretlenecektir. Silinme sürecinde MÜŞTERİ; alan adının silinebileceğini veya bir başka kişiye devredilebileceğini kabul eder. Yukarıda bahsi geçen süreler tüm alan adları için geçerli olmayıp, ayrıca alan adının uzantısına ya da ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlara göre değişebilecektir.

MÜŞTERİ eğer, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de alıyorsa, alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle birlikte aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

6. Alan Adı Devri, Yeniden Satış Uygulamaları

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI aracılığıyla kaydettirdiği herhangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) ve son 30 gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Whois’de Tescil Ettiren olarak adlandırılan kişi tescilli Ad sahibi olacaktır. Yönetici hesap kimliği ile parolanın temin edilmesi sırasında idari iletişim kişisi olarak adı verilen kişi, alan adını yönetme yetkisine sahip Tescil Ettiren yetkilisi olarak kabul edilecektir. MÜŞTERİ alan adının sahipliğini başka bir şahsa (“Transfer Alan”) transfer etmeden önce Transfer Alandan işbu Sözleşmenin tüm kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul ettiğini gösteren yazılı bir beyan almalıdır. Transfer Alanın makul bir şekilde (tarafımızca kendi irademize göre karar verdiğimiz şekilde) işbu Sözleşmenin kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul etmemesi halinde ilgili transfer geçersiz ve hükümsüz kabul edilecektir.

MÜŞTERİ; üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, esasen HİZMET SAĞLAYICI’nın sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile ve HİZMET SAĞLAYICI aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ ayrıca, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.

Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi HİZMET SAĞLAYICI’ya sağlayacak, böylece HİZMET SAĞLAYICI da kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.

7. Sözleşme Şartı; Değişiklikler

MÜŞTERİ; alan adları tescil ve yönetim uygulamalarının sürekli gelişmekte
olduğunu, ICANN ya da yetkili tescil kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak HİZMET SAĞLAYICI’nın işbu Sözleşmede gerekli değişiklikleri yapması gerektiğini/yapabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. HİZMET SAĞLAYICI; sözleşmenin güncel halini web sitesinde yayınlayacaktır.

MÜŞTERİ’nin; adına kaydedilmiş alan adını kullanmaya devam etmesi işbu Sözleşmedeki her türlü değişikliği kabul ettiği anlamına gelmektedir. Herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi halinde, MÜŞTERİ alan adı tescilinin iptal edilmesini veya başka bir yetkili tescil edene transfer edilmesini talep edebilir. İşbu Sözleşmede veya başka herhangi bir ilgili ve/veya geçerli sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi halinde, sözü edilen iptal veya transfer talepleri MÜŞTERİ’ye sunulan tek çözüm yoludur ve MÜŞTERİ bunu bilmekte ve kabul etmektedir.

8. Güncel Bilgi

MÜŞTERİ; uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde HİZMET SAĞLAYICI’ya bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, başlangıçta ve devamlı olarak HİZMET SAĞLAYICI’ya tam, kesin ve doğru bilgi sağlayamamanız, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Tarafınızca sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için HİZMET SAĞLAYICI tarafından tarafınıza yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Öte yandan MÜŞTERİ; her halükarda adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir.

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI tarafından talep edilen iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu ve kayıt operatörü ile paylaşılacağını bilir ve kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek HİZMET SAĞLAYICI ve gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. MÜŞTERİ, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir. Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki
bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.

• Alan Adı
• İsminiz ve posta adresiniz
• E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
• Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
• Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi

MÜŞTERİ, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, HİZMET SAĞLAYICI tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı ve aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını HİZMET SAĞLAYICI’ya vermektedir.

i. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı
ii. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi
iii. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
iv. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
v. Bu ad sunucuların cevap veren isimleri
vi. Kaydın Orijinal oluşum tarihi ve kaydın süre bitim tarihi

HİZMET SAĞLAYICI’nın bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir. Hesap Bilgilerinizin ve başvurunuzda belirtilen diğer tüm açıklamaların doğru, tam ve eksiksiz olduğunu beyan etmektesiniz. Hem yetkili kayıt operatörü hem de her bir tescil kuruluşu, şu durumlarda alan adı tescilinizi feshetme hakkını saklı tutmaktadır: (i) sizin veya temsilcinizin sunduğu bilgilerin yanlış, tutarsız, eksik, güvenilmez, yanlış yönlendirici veya başka bir şekilde gizli olması veya (ii) Hesap Bilgilerinizi doğru, güncel, tam, tutarlı ve güvenilir şekilde tutmamanız. Bu ihlallerin sözleşmenizin önemli bir ihlali anlamına geleceğini ve bu durumda bizim veya tescil kuruluşunun herhangi bir para iadesinde veya önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacağımızı kabul etmektesiniz.

9. Uyuşmazlık Durumu

MÜŞTERİ; alan adı tesciline veya rezervasyonuna başka bir üçüncü şahıs tarafından itirazda bulunulması halinde, ilgili tescil kurumunun anlaşmazlıklara ilişkin ilkelerinde belirtilen hükümlere tabi olacağını, herhangi bir üçüncü şahıs ile arasında bir alan adı anlaşmazlığının ortaya çıkması halinde, geçerli ilkelerde yer alan kayıt ve koşullar uyarınca HİZMET SAĞLAYICI’nın zararlarını tazmin edeceğini ve HİZMET SAĞLAYICI’yı uyuşmazlıktan ber’i kılacağını kabul eder. Alan adı ile ilgili olarak bir adli veya idari makam nezdinde bir şikâyet başvurusunda bulunulduğunun yetkili kayıt operatörüne bildirilmesi halinde, yetkili kayıt operatörü kendi iradesine göre, (i) adli veya idari makam tarafından yapması emredilen süre boyunca veya (ii) tarafınızdan ve diğer taraftan alan adı anlaşmazlığınızın çözüldüğüne dair bir tebligat alacağı zamana kadar, MÜŞTERİ’nin alan adı kullanımını askıya alabilir veya tescil kayıtlarında değişiklik yapabilir. Ayrıca, MÜŞTERİ’nin tescili veya alan adı kaydı ile ilgili olarak MÜŞTERİ aleyhine herhangi bir davanın açılması halinde yetkili kayıt operatörü, tescil kaydının kontrolünü HİZMET SAĞLAYICI’nın düzenleyeceği bir tescil sertifikası ile yetkili makamın tesciline bırakabilir.

10. Politika

MÜŞTERİ; alan adı tescilinini yetkili kayıt operatörü, tescil kurumu, ICANN veya devlet politikası uyarınca veya bunlarla uyumlu olmayan herhangi bir tescil eden veya tescil kurumu uygulaması uyarınca (1) HİZMET SAĞLAYICI veya ad tescilini gerçekleştiren tescil kurumun yaptığı hataları düzeltmek veya (2) alan adı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini veya transfer edilebileceğini kabul eder.

11. Sorumlulukların Sınırlandırılması

İşbu Sözleşme kapsamında ve işbu Sözleşmenin ihlali halinde sunulan her türlü Hizmet(ler) ile ilgili tüm yükümlülüğümüzün ve münhasır çözüm yollarınızın sadece alan adınızın ilk kaydı ile ilgili olarak ödediğiniz miktar ile sınırlı olduğunu kabul etmektesiniz. Yetkili Kayıt Operatörü ve yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları, alt kuruluşları, acenteleri ve üçüncü şahıs tedarikçileri, ICANN ve ilgili tescil kurumları Hizmetlerden herhangi birinin kullanımı veya kullanılamaması ya da ikame hizmetlerin temin edilmesinin maliyetinden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya tali hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Aşağıdakilerden kaynaklanan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir kayıp ve yükümlülük ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz:
(1) erişimdeki gecikme veya erişimin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;
(2) verilerin iletilmemesi veya yanlış iletilmesinden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(3) doğal afetlerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(4) hesap kimliğinizin veya parolanızın yetkisiz kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(5) işbu Sözleşme kapsamında temin edilen her türlü ve tüm bilgi ve hizmet(ler)deki hatalardan, eksiklerden veya yanlış ifadelerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(6) Hizmetimizin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük. İşlemin akdî, fiilî (ihmalkârlık dahil) veya başka bir türde olması fark etmeksizin, ilgili zararların ortaya çıkabileceği tarafımıza bildirilmiş olsa dahi tescil kaybı veya alan adı kullanımınızdan veya işlerinizin kesintiye uğramasından kaynaklanan veya hiçbir türdeki hiçbir dolaylı, özel, arızi veya tali zarardan (kâr kayıpları dahil) yükümlü olmayacağımızı kabul etmektesiniz.

12. Tescil Politikaları İle Tutarsızlıklar

İşbu Sözleşmenin ilgili bir tescil kurumunun herhangi bir kayıt, koşul, politika veya prosedürü ile tutarlı olmaması halinde ilgili tescil kurumunun kayıt, koşul, politika veya prosedürü geçerli olacaktır.

13. Feragatsizlik

Bu Sözleşmedeki ya da Hizmet Sözleşmesi’ndeki hükümlerden herhangi birini ifa etmenizi talep etmememiz, ilgili ifanın başka herhangi bir tarihte yapılmasını talep etme hakkımızı etkilemeyecek, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali karşısında feragat etmemiz ilgili hükmün kendisinden tümüyle feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.

14. TLD'ler

Aşağıdaki ek hükümler; yetkili tescil operatörü aracılığı ile tescil ettirilen tüm alan adları için geçerlidir:
a. .com/net Alan adları: Bir ".com" veya ".net" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
i. UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP") (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir; bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
ii. Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıkların halli için Tescil Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
(1) Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
(2) Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir.
b. .org Alanadları: Bir ".org" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
i. UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP") (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir. Bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
ii. Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıklarının halli için Tescil

Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
(1) Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
(2) Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir. c. .info Alanadları: Bir ".info" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
i. Tescil Ettirenin Kişisel Verileri. Tescil Ettirenin kişisel verilerinin .INFO tescil kurumu ve onun görevlendirdiği şahısları ve acenteleri tarafından sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile tutarlı bir şekilde kullanılmasını, kopyalanmasını, dağıtılmasını, yayınlanmasını, değiştirilmesini ve başka bir şekilde işlenmesini onaylamaktasınız;
ii. UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP")
(http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir. Bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
iii. Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıklarının halli için Tescil Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
(1) Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
(2) Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir. ICANN ve yetkili kayıt operatörülerinin politikalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
http://opensrs.com/site/resources/agreements#tmch http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm
Tüm bunlara ek olarak,
d. .tr Alanadları için ayrıca “nic.tr” politikaları https://nic.tr ve ist ve istanbul uzantılı alan adları için http://nic.ist/politikalar/mkk-politikalari geçerli olacaktır.
MÜŞTERİ söz konusu hüküm ve politikalara uymakla yükümlü olduğunu kabul eder.

15. Hizmetlerin Askıya Alınması, Sözleşme İhlali

MÜŞTERİ, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.

15.1. HİZMET SAĞLAYICI tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.
15.2. Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir prosedürü gereğince, (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da HİZMET SAĞLAYICI tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.
MÜŞTERİ, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen her hangi bir kural ve politikaya tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve HİZMET SAĞLAYICI’nın bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’ya (7) gün içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, HİZMET SAĞLAYICI müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterimin alan adlarının iptali ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

16. Hizmetlerin Kısıtlanması, Reddetme Hakkı

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:
• İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)
Eğer MÜŞTERİ, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) HİZMET SAĞLAYICI Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa ya da HİZMET SAĞLAYICI üzerinden kayıt altına

alınmış alan adı varsa, HİZMET SAĞLAYICI'nın DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI'nın sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, HİZMET SAĞLAYICI, kendi takdiri ile ve MÜŞTERİ’ye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, HİZMET SAĞLAYICI alan adının kaydını iptal edebilir. Sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:
• üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar
• nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler
• haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
• üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
• küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.
Her ne kadar MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak HİZMET SAĞLAYICI’ya yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de HİZMET SAĞLAYICI’nın bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından ya da politika ve mevzuata aykırılığından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz.

17. Bütün Kayıtlar İçin Özel Şartlar

MÜŞTERİ, bir alan kaydı satın aldıktan sonra, her bir kayıt için, sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir


Top