X
X
X
X

Kişisel Verilerin Korunması

HomepageKişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Hakan Şenyüz e-ticaretim.net ("e-ticaretim.net") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında "kişisel veri" olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler ve herhangi bir IBX Merkezindeki erişim listelerinde belirtilmiş olan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; e-ticaretim.net, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması, İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi, Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, ve Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, e-ticaretim.net ve e-ticaretim.net Tarafları'nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin

korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi, e-ticaretim.net ve e-ticaretim.net Tarafları'nın kişisel verileri, (i) Lisanslanmış Alan ve Hizmetler'in sağlanması ile ilgili olarak; önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, e-ticaretim.net ve e-ticaretim.net Tarafları'nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve (iii) e-ticaretim.net Pazaryeri aracılığıyla e-ticaretim.net veya e- ticaretim.net Tarafları'nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.

II. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; e- ticaretim.net, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler, Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, e- ticaretim.net tarafları, firmamızın faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.

III. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; Dalyan Mah.Marmarlı Sk No:51-1 Dalyan-Ortaca-Muğla adresine yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;

a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

IV. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

e-ticaretim.net, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. e-ticaretim.net, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

e-ticaretim.net, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. e-ticaretim.net’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, e-ticaretim.net bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

V. Değişiklikler e-ticaretim.net, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Hakan Şenyüz e-ticaretim.net


Top